Personuppgiftspolicy
Så behandlar vi dina personuppgifter.

 

Introduktion

Enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 som började gälla i maj 2018 (GDPR) är femkon AB personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som företaget samlar in och lagrar. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att komma i kontakt med dig. Vi ser till att skydda alla dina personuppgifter som vi lagrar om dig med de nödvändiga åtgärder som krävs.  

 

Syfte med vår personuppgiftsbehandling 

 • att möjliggöra kontakt med kund vid kontakt- eller offertförfrågan.
 • att kunna ta kontakt med den person som söker en tjänst eller skickar en spontanansökan.
 • att kunna kontakta kund under hela garantitiden.

 

Vilka uppgifter samlas in?

De grundläggande uppgifter som samlas in är följande (t.ex. vid kontaktförfrågan): 

 • Namn
 • Företag
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Vid en arbetsansökan behöver vi även samla in följande uppgifter: 

 • Födelsedatum
 • Adress
 • Arbetslivserfarenheter
 • CV och personligt brev

 

Den rättsliga grunden för behandlingen

Den rättsliga grunden utgörs av att femkon AB till följd av lag eller andra bestämmelser är förpliktat att behandla personuppgifter på ett visst sätt, t.ex. i förhållande till Skatteverket eller försäkringsbolag för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Den rättsliga grunden kan även utgöras av att femkon AB efter en intresseavvägning har rätt att utföra behandlingen.

Om behandlingen krävs för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse kan den registrerade inte motsätta sig behandlingen. Om behandlingen sker efter en intresseavvägning prövas en invändning mot behandlingen i det enskilda fallet. 

 

Vem hanterar personuppgifterna?

Endast behörig personal på femkon AB hanterar de personuppgifter som lämnas till oss. Inga uppgifter får lämnas vidare till obehörig medarbetare inom företaget och inte heller till tredje part utanför företaget.

 

Datalagring och dataskydd

Personuppgifter sparas kategoriskt i lösenordskyddade databaser placerade på en lösenordskyddad plats på våra interna servrar. Inloggning kan endast utföras av behörig personal.

Personuppgifter kommer behandlas och lagras under så lång tid som det är nödvändigt i förhållande till de ändamål som uppgifterna insamlats för.

När personuppgifterna inte längre behövs för angivna ändamål kommer dessa att raderas eller avidentifieras.

 

Rätt till radering eller ändring av uppgifter

Man har alltid rätt att begära en radering eller ändring av sina uppgifter som finns lagrade i våra databaser. Observera att efter radering kommer vi inte längre ha möjlighet att ta kontakt med personen i fråga. För att radera personuppgifter skickar man ett mejl till

 

Rätt till utdrag ur register

Man har alltid rätt att begära ut de uppgifter som femkon AB lagrar. Uppgifterna skickas per post om inte dessa hämtas personligen hos oss. För att begära ut de uppgifter vi hanterar skickar man ett mejl till